GARANCIJSKI FOND – ŠTITI GRAĐANE U SLUČAJU NESREĆE KOJU JE SKRIVILO NEOSIGURANO VOZILO

U Hrvatskoj se svake godine dogodi oko 400 nesreća u kojima su sudjelovala neosigurana vozila.

 Hrvatskoj se svake godine dogodi oko 400 nesreća u kojima su sudjelovala neosigurana vozila. Oni koji su sudjelovali u tim prometnim nesrećama i pretrpjeli štetu, naravno, žele da se ta šteta sanira. Ako druga strana nema policu osiguranja ili je pobjegla, oštećeni građani mogu se javiti Hrvatskom uredu za osiguranje (HUO), koji nadoknađuje štete iz svog Garancijskog fonda.

Riječ je o posebnom fondu koji je osnovan još 1997. godine i imovina je HUO-a.

Garancijski fond oštećenim osobama odnosno žrtvama prometnih nesreća koje su skrivila neosigurana i nepoznata motorna vozila nadoknađuje štetu, dok se svi isplaćeni iznosi na ime štete (uvećani za eventualne troškove i kamate) pritom potražuju od osobe koja je prouzročila štetni događaj odnosno od vlasnika takvog motornog vozila.

Iznosi šteta u pojedinim slučajevima znaju biti i veći od 100.000 eura, a vlasnici neosiguranih i neregistriranih motornih vozila nerijetko moraju dati svoju višegodišnju ušteđevinu ili prodati automobil ili nekretninu kako bi podmirili troškove.

Ako automobil nije bio osiguran, vozač odgovara za cjelokupnu štetu koju će Garancijski fond platiti oštećenoj osobi. Godišnje se iz tog fonda isplati čak između 1,8 i 2,8 milijuna eura.

Nova pravila

Obveze Garancijskog fonda proširene su prošlogodišnjim promjenama zakona pa će se iz fonda isplaćivati naknada štete i za:

 • štete koje prouzroče vozila koja su privremeno ili trajno povučena iz upotrebe, zabranjena za upotrebu u skladu s posebnim propisima i koja se upotrebljavaju isključivo na područjima na kojima je pristup ograničen u skladu s posebnim propisima
 • štete nastale od upotrebe vozila za koje vlasnik vozila nije dužan sklopiti ugovor o osiguranju prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu
 • štete nastale upotrebom vozila u događanjima i aktivnostima povezanima s motornim sportom, uključujući utrke, natjecanja, treniranje, testiranje i demonstracije na ograničenom i označenom području, ako organizator te aktivnosti ili bilo koja druga strana nije sklopila ugovor o osiguranju ili jamstvo u skladu s čl. 2. st. 5. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu i ako vlasnik vozila nije sklopio ugovor o osiguranju u skladu s čl. 22. st. 4. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu.

Uz zaštitu od neosiguranih i nepoznatih motornih vozila, Garancijski fond pri HUO-u sada treba štititi interese osiguranika i u slučaju problema insolventnosti kako bi osigurao da se isplate nastave i da štete budu što manje u slučaju stečaja ili likvidacije odgovornog društva za osiguranje.

To znači da će se obveze Garancijskog fonda još povećati u cilju dodatne zaštite potrošača.

Kako se financira Garancijski fond

Društva za osiguranje uplaćuju doprinos za Garancijski fond razmjerno bruto zaračunatoj premiji osiguranja ili broju rizika ostvarenih u određenoj vrsti obveznog osiguranja u tekućoj godini.

TRI SLUČAJA

Neosigurano vozilo

U slučaju prometne nesreće nanesene upotrebom neosiguranog motornog vozila oštećena osoba može podnijeti svoj odštetni zahtjev HUO-u ili jednom od društava za osiguranje, koje će odštetni zahtjev zaprimiti te proslijediti na rješavanje HUO-u odnosno riješiti odštetni zahtjev samostalno uz prethodno dobivenu suglasnost HUO-a.

Naglašava se da u slučaju štete uzrokovane neosiguranim motornim vozilom HUO na temelju čl. 29. st. 5. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu ima pravo od osobe odgovorne za štetu potraživati cjelokupno isplaćeni iznos naknade štete, kamata i troškova.

Dakle, HUO jamči za cjelokupnu isplatu naknade štete koju je pretrpjela oštećena osoba – i imovinske (uništenje i oštećenje stvari) i neimovinske (povreda prava na život i tjelesno i duševno zdravlje) štete.

Nepoznato vozilo

U slučaju štete nanesene uporabom nepoznatog motornog vozila, u skladu sa zakonskim odredbama, oštećena fizička osoba ima pravo na naknadu štete nastale zbog smrti, tjelesne ozljede ili oštećenja zdravlja, ali i imovinske štete (oštećenje ili uništenje stvari) ako je HUO nekom od sudionika iste prometne nesreće nadoknadio štetu zbog smrti ili teških tjelesnih ozljeda koje su zahtijevale bolničko liječenje.

Inozemna registracija

U slučaju sudara s vozilom inozemne registracijske oznake odštetni zahtjev također se podnosi HUO-u.

Najznačajnije zakonske izmjene:

 • naknađuje se šteta osobama oštećenima zbog prometne nesreće u slučaju nesolventnosti društva za osiguranje
 • obvezna je isplata iz Garancijskog fonda po odštetnim zahtjevima ne samo za ugovore sklopljene u Hrvatskoj, već i za ugovore koje je društvo za osiguranje ugovorilo i u drugim državama članicama EU-a
 • definirani su minimalni obvezni iznosi osiguravateljnog pokrića
 • obvezne su provjere osiguranja vozila koje provode države članice
 • korištenje potvrde o odštetnim zahtjevima ugovaratelja osiguranja od strane novog društva za osiguranje.

Uz spomenuto, otpremljena vozila, nezgode koje uključuju prikolicu koju vuče vozilo te informacijski centri i informiranje oštećenih osoba također su područja u pogledu kojih se uvode izmjene.

Također, uvodi se veći stupanj jasnoće u odnosu na prijašnju direktivu EU-a: izraz „žrtva”, koji se u toj direktivi upotrebljava kao sinonim za „oštećenu osobu”, zamijenjen je izrazom „oštećena osoba” ili „osoba oštećena”, ovisno o slučaju.

Konačno, uvode se nova značenja pojmova „vozilo“ i „upotreba vozila“, koja uvelike proširuju opseg primjene obveze osiguranja, ali se ujedno predviđaju i nove mogućnosti isključenja obveze osiguranja, uz mogućnost isključenja primjene direktive u cijelosti kada je riječ o upotrebi vozila u događanjima i aktivnostima povezanima s motornim sportom, uključujući utrke, natjecanja, treniranje, testiranje i demonstracije na ograničenom i označenom području.

Nove definicije

„vozilo“:

 1. svako motorno vozilo koje pokreće isključivo mehanička snaga na kopnu, ali koje se ne kreće po tračnicama:
  • najvećom konstrukcijskom brzinom većom od 25 km/h ili
  • s najvećom neto masom većom od 25 kg i najvećom konstrukcijskom brzinom većom od 14 km/h
 2. svako priključno vozilo koje se upotrebljava s vozilom iz točke a), bilo ono spojeno ili ne.

„upotreba vozila“:

 • upotreba vozila svaka je upotreba vozila koja je u skladu s funkcijom vozila kao prijevoznog sredstva u trenutku prometne nesreće, neovisno o značajkama vozila i neovisno o terenu na kojem se motorno vozilo upotrebljava te o tome je li ono u stanju mirovanja ili u pokretu.