KAKO FINANCIJSKE ODLUKE UTJEČU NA OČUVANJE ZEMLJE

Održivost i zaštita planeta Zemlje jedna je od glavnih tema na međunarodnoj i lokalnoj razini; pojedinci, tvrtke i države aktivno su se uključili u promicanje ozelenjivanja našeg planeta.

Potpisom Pariškog sporazuma zemlje Europske unije za cilj su postavile da EU do 2050. postane prvo klimatski neutralno gospodarstvo. Kako bi se navedeni cilj postigao nužna je uključenost financijskog sektora. U europskom „Zelenom planu“ (Green deal) istaknuta je, između ostalog, i potreba za prikupljanjem kapitala, privatnih i javnih tokova za zelena ulaganja. 

Zelene financije, odnosno zeleno investiranje

Često se u zadnje vrijeme spominju pojmovi „zeleno investiranje“ i „zelene financije“, ali što se pod time točno podrazumijeva? Kada govorimo o „zelenim financijama“, ne radi se samo o pitanjima visine kamata na štednju, povratima na ulaganja ili povezanim rizicima, već i o pitanjima što se događa s novcem koji smo plasirali u takvu štednju i ulaganja, tj. kako je i u što taj novac dalje usmjeren? „Zelene financije“ znači zapravo da novac koji stavljamo na štedne račune u bankama dajemo na upravljanje investicijskim fondovima, investicijskim društvima i bankama ili kojim kupujemo police osiguranja navedene institucije dalje mogu usmjeravati u projekte, tehnologije i poduzeća koja se npr. bave obnovljivim izvorima energije, pročišćavanjem otpadnih voda ili upravljanjem otpadom, ali i u poduzeća koja aktivno rade na „ozelenjavanju“ svojih postojećih poslovnih aktivnosti.

Tri osnovne grupe ciljeva održivog razvoja

U sklopu inicijative održivog razvoja gospodarstva određene su tri osnovne grupe ciljeva koji se pokušavaju postići na globalnoj razini. To su okolišni (eng. environmental), društveni (eng. social) i upravljački (eng. governmental) ciljevi, za koje se u praksi upotrebljava kratica ESG. U ostvarivanju navedenih ciljeva na lokalnoj i globalnoj razini ključnu će ulogu imati financijska industrija čiji je zadatak usmjeriti novac prema ulaganjima kojima se podržavaju ciljevi održivog razvoja. Od ožujka ove godine pružatelji financijskih usluga u Hrvatskoj (npr. investicijska društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima ili društva za osiguranje) dužni su pružiti informaciju o tome imaju li financijski proizvodi koje nude karakteristike održivosti (okolišne, socijalne i upravljačke karakteristike) te integriraju li rizike održivosti u proces donošenja odluka o ulaganju imovine. Te informacije trebaju biti objavljene na internetskim stranicama pružatelja usluga i u predugovornim dokumentima financijskog proizvoda koji se daje ulagatelju.

Zeleno investiranje u Hrvatskoj 

Neke procjene sugeriraju kako u Europi gotovo 50 posto novca institucionalnih ulagatelja ide prema zelenim financijskim proizvodima. U Hrvatskoj su nedavno u ponuđeni fondovi koji se temelje isključivo na konceptu održivog razvoja. Ti fondovi prilikom ulaganja, uz financijske aspekte, u obzir uzimaju i navedene ESG kriterije. Pored toga, sve veći broj domaćih pružatelja financijskih usluga implementira u svoje strategije i portfelje i zelena ulaganja. U zadnjih nekoliko godina vidljiv je i porast broja domaćih poduzeća koja u svoje poslovne strategije osim društveno odgovornog poslovanja uključuju i održivost.

Svojim financijskim odlukama možemo utjecati na očuvanje planeta

Svojim financijskim odlukama možemo pridonijeti očuvanju planeta Zemlje. Banke, društva za osiguranje i fondovi to mogu raditi putem davanja kredita ili ulaganjem u obveznice i dionice i druge financijske instrumente poduzeća koja se bave tim aktivnostima, a kako bi ona mogla (dalje) razvijati svoje „zeleno“ poslovanje. Na taj se način vaša financijska sredstva preusmjeravaju s ulaganja u one projekte i poduzeća koja svojim aktivnostima povećavaju emisiju stakleničkih plinova prema onima koja su usmjerena na to da u svom poslovanju vode računa o održivosti poslovanja i smanjenju emisije tih plinova. S obzirom na dramatične klimatske promjene, u skoroj bi budućnosti cjelokupni financijski sustav trebao biti zasnovan na tome da se prilikom plasiranja financijskih sredstava vodi računa o preusmjeravanju u poslovne aktivnosti koje doprinose smanjenju emisije stakleničkih plinova te zaštiti i očuvanju okoliša. Poduzeća, kao i svaka država, prilikom obavljanja svojeg osnovnog poslovanja mogu aktivno raditi na tome da vode računa o smanjenju emisije stakleničkih plinova i zaštiti okoliša.

Kada sljedeći put budete razmišljali o štednji, sklapanju police osiguranja ili ulaganju u druge financijske proizvode, raspitajte se i o tome u koje će projekte, financijske instrumente i poduzeća vaša sredstva biti dalje uložena! Izabirući ulaganja u projekte i aktivnosti koje vode računa o održivom poslovanju i očuvanju klime i našeg okoliša, šaljete poruku svim administrativnim i gospodarskim sudionicima i potičete ih na daljnje unaprjeđivanje njihovih poslovnih aktivnosti i očuvanje našeg planeta Zemlje! 

Vlastitim izborom i djelovanjem možete biti na višestrukom dobitku – financijskom i društvenom – te pritom doprinijeti zdravom življenju uživajući u sačuvanoj prirodi i zelenom, čistom okolišu.