OSNOVNA ABECEDA NADZORA NAD MIROVINSKIM DRUŠTVIMA

Na tržištu danas djeluju četiri mirovinska društva koja upravljaju s 12 obveznih mirovinskih fondova. Njihova ulaganja su zakonski definirana i limitirana, a da li oni poštuju sve propisane limite kontinuirano nadzire Hanfa

Na tržištu danas djeluju četiri mirovinska društva koja upravljaju s 12 obveznih mirovinskih fondova. Njihova su ulaganja zakonski definirana i limitirana, a poštuju li oni sve propisane limite kontinuirano nadzire regulator – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa). Ona je nadzorno tijelo u čiji djelokrug nadležnosti, između ostalog, spada i rad mirovinskih društava i mirovinskih fondova kojima oni upravljaju.

 

Što to znači u praksi?

 

To znači, primjerice, da je Hanfa tijelo koje izdaje odobrenja za rad obveznim i dobrovoljnim mirovinskim društvima/fondovima, ali isto tako i licence članovima uprava i nadzornih odbora društava koja njima upravljaju, čime započinje poslovni proces i rad svakog društva.

Da bi netko postao kandidat za dobivanje licence Hanfe za obavljanje poslova člana uprave društva mora kontinuirano ispunjavati uvjete propisane zakonima i pod zakonskim aktima te imati odgovarajuće stručne kvalifikacije i znanje, dobar ugled i integritet te odgovarajuće iskustvo za vođenje poslova određenog društva. Da bi netko postao član nadzornog odbora i dobio potrebno odobrenje Hanfe također mora ispunjavati uvjete stručnosti, što znači posjedovati odgovarajuće stručne kvalifikacije, znanje i iskustvo potrebno za ispunjavanje obaveza člana nadzornog odbora te još i uvjete primjerenosti, odnosno imati dobar ugled i integritet.

Kada govorimo o stručnim kvalifikacijama, to se odnosi na odgovarajući stupanj obrazovanja, ali i na sva potrebna stručna usavršavanja od strane kandidata. Odgovarajuće iskustvo propisano je zakonskim i pod zakonskim odredbama za svaku pojedinu industriju. Kada je riječ o dobrom ugledu i integritetu on se procjenjuje na temelju informacija o eventualnoj pravomoćnoj kaznenoj i prekršajnoj osuđivanosti kandidata, postupcima u tijeku, je li kandidatu zbog nepoštivanja propisa eventualno ranije već ukinuta ili odbijena suglasnost ili odobrenje za obavljanje određenih poslova te se u obzir uzima dosadašnji profesionalni rad i osobni integritet kandidata, kao i poslovni rezultati, financijska stabilnost kandidata i druge relevantne informacije.

 

Strategija i praćenje ulaganja

 

Osim toga, Hanfa društvima za upravljanje mirovinskim fondovima propisuje organizacijske zahtjeve koje oni u svom poslovanju moraju ispuniti. To uključuje: praćenje i kontrolu investicijskog procesa, način praćenja sukoba interesa, korporativno upravljanje u društvima-izdavateljima u kojima mirovinski fondovi drže značajnije vlasničke udjele, internu reviziju tih društava i mirovinskih fondova kojima mirovinska društva upravljaju te reguliranje politike nagrađivanja u mirovinskim društvima, kako ne bi došlo do eventualnog preuzimanja neprimjerenih rizika od strane ključnih osoba u društvu. Pritom nije zabranjeno, ali nije ni uobičajeno, da netko iz mirovinskog društva bude u vlasničkoj strukturi društva-izdavatelja u koje mirovinski fondovi ulažu značajniji novac. To ovisi o internim procedurama društava, pa tako neka mirovinska društva zabranjuju svojim djelatnicima da ulažu u dionice domaćih kompanija koje kotiraju na Zagrebačkoj burzi, dok kod drugih to nije zabranjeno, ali se pritom strogo mora voditi računa o povlaštenim informacijama i potencijalnom sukobu interesa.

 

Praćenje rizika

 

Prilikom provođenja nadzora Hanfa se bavi i analizom i procesima prilikom preuzimanja različitih vrsta rizika od strane društva, poput onih operativnih, tržišnih, likvidnosnih i valutnih, u skladu sa zakonskom regulativom.

Velika pozornost pridaje se provjeri procedura postupanja, vođenja evidencije i postupanja s poslovnom dokumentacijom društava i fondova, odnosa s depozitarom, a regulira se i nadzire i postupanje prema Središnjem registru osiguranika te suradnja i nadzor projekata od značaja čiji je cilj poboljšanje informiranosti i opismenjavanja članova mirovinskih fondova, a i ukupne javnosti.

Nadzirući investicijske procese koje provode društva za upravljanje mirovinskim fondovima, Hanfa putem propisa neizravno, a prema potrebi i izravno postupcima direktnog i indirektnog nadzora, osigurava da se investicijski procesi adekvatno odvijaju. Pritom se vodi računa o određivanju strategije ulaganja, izradi analiza, donošenju investicijskih odluka, analizi koja se odnosi na sprječavanje sukoba interesa, upravljanju rizicima, procesu trgovanja financijskim instrumentima, brizi o usklađenosti kao i analizi provedenih ulaganja u odnosu na ona očekivana, zakonom propisana. Hanfa kao regulator tržišta prati sva događanja na tržištu te u slučaju pojave neočekivanih i izvanrednih događaja reagira i postupa unutar zakonskih ovlasti.

 

Briga o komunikaciji s članovima fondova

 

Hanfa usto nadzire i proces vođenja osobnih računa članova mirovinskog fonda te vrednovanja imovine, kontrolira stanje jamstvenog pologa fondova, vodi brigu o izračunu zajamčenog prinosa mirovinskih fondova, regulaciji i kontroli marketinga mirovinskih fondova kao i njihov odnos i komunikaciju s članovima te način na koji rješavaju njihove pritužbe. Hanfa se bavi i odobravanjem prospekta i statuta mirovinskih fondova te propisivanjem uvjeta i načina kako propisana izvješća moraju biti dostupna članovima mirovinskih fondova i ukupnoj javnosti. Sve to odvija se kroz obradu i analizu dokumenata Hanfi, od kojih se neki dostavljaju na dnevnoj bazi, dok su drugi periodični ili se dostavljaju na direktan zahtjev od strane regulatora. Pritom je važno napomenuti da Hanfa nije aktivan sudionik procesa donošenja investicijskih odluka društava, već samo vodi računa o nadzoru procesa i poštivanju propisanih zakonskih limita.

Tijekom godine Hanfa radi kontinuirane, sveobuhvatne nadzore koji zbog zakonskih procedura traju i po više tjedana, ili čak i mjeseci, i to ne samo u društvima za upravljanje mirovinskim fondovima, već mogu uključivati ili jednog ili više depozitara i drugih sudionika uključenih u sustav, poput Regosa. Izvanrednih nadzora može biti i više, a mogu biti fokusirani na točno određenu temu, poput nadzora tehnike vrednovanja vrijednosnih papira, izvedenica, financijsko opismenjavanje i slično, a ti nadzori mogu biti posredni ili neposredni tj. na licu mjesta, u društvu ili samo putem dokumentacije.

Uz sve navedeno Hanfa redovito i aktivno komunicira sa subjektima nadzora, a prema potrebi djeluje i specifično kada uvidi da postoje potencijalni problemi koji bi mogli predstavljati tržišnu anomaliju i eskalirati tijekom vremena te prouzrokovati štetu bilo kojem sudioniku u sklopu cjelovitosti mirovinskog sustava i ukupnog sustava financijskih nebankarskih usluga u Hrvatskoj.