UGOVORI O OSIGURANJU DANI KAO KOLATERAL ZA KREDIT – TREBA LI NASTAVITI PLAĆATI PREMIJU I NAKON OTPLATE KREDITA

Potrošači često pretpostavljaju kako s redovnom ili prijevremenom otplatom kredita ujedno automatizmom prestaje i ugovorni odnos na temelju ugovora o osiguranju koji su sklopljeni i dani kao instrumenti osiguranja

Ugovori o osiguranju imovine (najčešće nekretnine) ili života mogu se koristiti kao instrumenti osiguranja (kolateral) uredne otplate bankovnih kredita. Osim takvih ugovora, u tu se svrhu često koriste i specifični ugovori o osiguranju otplate dugovanja (engl. credit protection insurance – CPI). Ugovaranje proizvoda osiguranja koji se potom ustupaju, odnosno vinkuliraju u korist banke tijekom trajanja kreditnog odnosa može biti preduvjet realiziranja kredita. Ono je dio kreditne politike banaka, odnosno njihove diskrecijske politike odobravanja kredita. Svrha ugovaranja tih proizvoda osiguranja uz ugovor o kreditu jest:

  • odmirenje odnosno umanjenje kreditnih obaveza u slučaju da dužnik u nekom trenutku ne može uredno otplatiti svoj dug ili
  • osiguranje imovine koja je također dana banci kao instrument osiguranja.

Na taj se način banka štiti od mogućih gubitaka jer se iznos osigurnine po ugovorenoj polici isplaćuje banci odnosno naknadu štete na imovini obavlja društvo za osiguranje.

Moguće pogrešne pretpostavke

Tijekom obavljanja svojih aktivnosti i praćenja trendova na tržištu osiguranja, a posebno uslijed obraćanja i upita potrošača, Hanfa je utvrdila kako između ugovaratelja spomenutih proizvoda i društava za osiguranje, ali i banaka, dolazi do nejasnoća.

Naime, potrošači često pretpostavljaju kako s redovnom ili prijevremenom otplatom kredita ujedno automatizmom prestaje i ugovorni odnos na temelju ugovora o osiguranju koji su sklopljeni i dani kao instrumenti osiguranja. U takvim slučajevima potrošači, odnosno ugovaratelji osiguranja, prestaju s plaćanjem svojih obaveza po tim ugovorima (premije), što u konačnici može dovesti i do prisilne naplate od strane društava za osiguranje (ovrhe).

Otplata kredita ne podrazumijeva i prestanak ugovornih obaveza povezanih s ugovorom o osiguranju

Ovim putem napominjemo kako su sklapanje ugovora o kreditu s bankom i sklapanje ugovora o osiguranju povezano s tim kreditom dva odvojena pravna posla. Riječ je o ugovorima koji su sklopljeni s dvije različite financijske institucije, čak i ako je samo osiguranje ugovoreno u banci kod koje je realiziran kredit. U tim slučajevima banka je nastupala kao distributer osiguranja za određeno društvo za osiguranje.

Upućujemo potrošače na to da kod sklapanja ugovora o osiguranju koji se daju kao instrument osiguranja kredita detaljno prouče uvjete osiguranja. Posebno savjetujemo da se prouče one odredbe koje se odnose na eventualnu prijevremenu otplatu kredita, kao i trajanje osiguranja odnosno mogućnost njegova raskida.

Naime, otplata kredita ne mora nužno podrazumijevati i prestanak ugovornih obaveza koje se odnose na ugovor o osiguranju koji može imati ugovoreni drugačiji rok od samog roka tj. dospijeća kredita.

Osim toga, prijevremena otplata kredita (kao i sama obavijest o otplati kredita kojom banka informira potrošača kako više nema pravne osnove za aktiviranje danih joj instrumenata osiguranja) ne znači i da banci ustupljen ugovor o osiguranju automatizmom prestaje važiti. Također se tada ne podrazumijeva ni da će banka o otplati kredita obavijestiti druge financijske institucije za koje je eventualno nastupala kao distributer njihovih proizvoda.

Proučite uvjete i iznose

Radi pravovremenog, potpunog i jasnog informiranja te izbjegavanja nejasnoća proučite uvjete osiguranja i po potrebi od društva za osiguranje ili banke zatražite dodatne informacije, a posebno o:

  • trajanju ugovora o osiguranju
  • vinkulaciji police osiguranja i samom pojmu vinkulacije
  • ugovornim obavezama tijekom trajanja ugovora i iznosu premije
  • mogućnosti raskida samog ugovora o osiguranju.

Ujedno je uvijek potrebno upoznati se s uvjetima ugovora o osiguranju te ugovorenim iznosima koje je društvo za osiguranje obavezno isplatiti ako nastupi osigurani slučaj. Navedeni iznos ovisi od konkretnih okolnosti slučaja i ugovorenih uvjeta osiguranja te ne mora odgovarati punom iznosu kreditne obaveze.