Rječnik ulaganja

Svi pojmovi od A do Ž

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z

A

Alokacija sredstava

Alokacija sredstava je strateška disperzija kapitala između različitih imovinskih klasa (dionice, obveznice, zapisi,...) na različitim tržištima. Svrha je diverzificirati portfelj i ujedno ostvariti optimalan odnos rizika i prinosa u portfelju.

Arbitraža

Arbitraža ili arbitražna prilika (arbitražna dobit) se odnosi na mogućnost ostvarivanja dobiti kupovinom neke imovine (vrijednosnice, valute, roba itd.) na jednom tržištu i istovremenom prodajom te iste imovine na drugom tržištu za višu cijenu. Arbitraža je zapravo istovremena kupnja i prodaja imovine s namjerom ostvarivanja dobiti koja proizlazi iz razlike u ostvarenoj cijeni.

Absolute return fondovi

Fondovi koji ulažu u različite klase imovine (dionice, obveznice, instrumetni tržišta novca, izvedenice), a čija se struktura ulaganja s obzirom na klase imovine prilagođava uvjetima na tržištu. Za razliku od tradicionalnih fondova, čija se uspješnost mjeri relativno u odnosu na referentno mjerilo (benchmark), absolute return fondovi u svim tržišnim uvjetima nastoje ostvariti pozitivan prinos, zadržavajući pri tome nisku volatilnost.

AIF FOND (alternativni investicijski fond)

je investicijski fond koji osniva društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (UAIF), sa svrhom prikupljanja sredstava javnom ili privatnom ponudom te ulaganja tih sredstava u različite vrste imovine, u skladu s odredbama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima te unaprijed određenom strategijom i ciljem ulaganja AIF-a, isključivo u korist imatelja udjela tog AIF-a. AIF može biti otvoreni i zatvoreni i može biti osnovan kao pravna osoba (d.d. ili d.o.o.) ili kao ukupnost imovine.

B

Banka skrbnik

banka kojoj je na temelju ugovora mirovinsko društvo povjerilo na čuvanje imovinu fonda. Time se postiže veća sigurnost i objektivno vrednovanje imovine mirovinskog fonda, ali i odvojenost imovine mirovinskog društva od imovine mirovinskog fonda.

Biometrički rizici

su rizici povezani sa smrću, invalidnošću ili dugim životnim vijekom.

Back-office

Engleski izraz koji označava organizacijsku jedinicu unutar banke i/ili ostalih financijskih institucija koja nije izravno uključena u prodaju ili trgovanje, a brine se za knjigovodstvenu evidenciju, prijeboj i namiru transakcija.

Benchmark

Benchmark je skup podataka (usporediva veličina-mjerilo) koji se koristi kako bi se izmjerila uspješnost ulaganja određenog fonda ili portfelja. Za benchmark se najčešće koristi neki tržišni indeks.

Blagajnički zapis

blagajnički zapis je temeljni vrijednosni papir kojim središnje banke reguliraju količinu novca u opticaju.

Blue chip dionica

Redovna dionica najveće kvalitete. Ne postoji službena lista poduzeća koja izdaju ove dionice, ali smatra se da su to velika i stabilna poduzeća (Coca-Cola, Microsoft, IBM...).

Broker

Ovlašteni posrednik pri trgovini vrijednosnim papirima na tržištu kapitala, osiguranja ili nekretnina. Posrednik koji posreduje pri kupnji i prodaji vrijednosnih papira.

Burza

Organizirana tržišta na kojima se trguje različitim kategorijama imovine (dionice, obveznice, različite robe...) po unaprijed definiranim i strogo utvrđenim pravilima uvrštenja i trgovanja uvrštenim kategorijama.

Blockchain

Podatkovni blokovi povezani u jednosmjerni lanac u kojem svaka nova karika, odnosno blok, zavisi o vrijednosti prve starije karike. Povezivanje blokova u lanac temelji se na kriptografiji. Blockchain tehnologija omogućava stvaranje distribuirane baze podataka bez korištenja posebnog entiteta koji će nadzirati transakcije. Baze podataka, tj. podatkovni blokovi, nisu pohranjeni na središnjem poslužitelju kojem pristupaju svi korisnici, već se pohranjuju na više lokacija, što znači da ne postoji središnje tijelo koje drži glavnu kopiju podataka.

Burzovni indeks

Vrsta gospodarskog indeksa koji mjeri uspješnost tržišta dionica ili njegovog segmenta. Burzovni indeks pokazatelj je kretanja cijena odabranih dionica, a izračunava se pomoću cijene odabranih dionica, u pravilu njihove ponderirane aritmetičke sredine. Burzovni indeksi odabirom dionica u svom sastavu mogu slijediti tržište nekog gospodarskog sektora, određene burze ili skupinu tvrtki prema njihovoj veličini, načinu njihova upravljanja ili geografskim odrednicama kao što su tržište određene države ili regije.

Beneficirani staž

Beneficirani staž u mirovinskom i invalidskom osiguranju jest staž osiguranja s povećanim trajanjem. Odnosi se na osobe koje rade na osobito teškim i za zdravlje štetnim radnim mjestima te na one koje rade na radnim mjestima na kojima nakon navršene određene dobi ne mogu uspješno obavljati svoju profesionalnu djelatnost. Definira se posebnim Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, a stupanj uvećanja staža ovisi o težini i štetnosti rada, odnosno naravi posla.

C

Certifikati

Izvedeni financijski instrumenti čije kretanje cijena je ovisno o kretanju cijene jednoga ili više osnovnih instrumenata na koji su vezani, tzv. underlying. Izdaju ih poslovne banke i mogu biti vezani na dionicu, košaru dionica, indekse, cijene sirovina, valute itd. Uvrštavamo ih u dužničke vrijednosne papire, odn. izdavatelj certifikata preuzima obvezu isplate uloga. Certifikati su slobodno prenosivi te se njima, kao i dionicama ili obveznicama, trguje na burzi.

Cost-Averaging efekt

Cost averaging efekt: uplaćujući redovito jednake iznose, ulagatelj postiže bolju prosječnu cijenu u odnosu na redovitu kupnju istog broja udjela.

Crni petak

Veliki pad cijena na tržištu. Originalni crni petak je bio 24 rujna 1869. godine kada je došlo do pada cijena na tržištu zlata.

CROBEX

Dionički indeks Zagrebačke burze u uporabi od 1. rujna 1997. godine. Započeo je s vrijednošću od 1000 bodova, čine ga dionice 25 izdavatelja.

CROBIS

je službeni obveznički indeks Zagrebačke burze koji se počeo objavljivati 1. listopada 2002. godine. Kao bazni datum utvrđen je 30. rujna 2002. godine, a bazna vrijednost postavljena je na 100 bodova. U sastav indeksa CROBIS, u lipnju 2020., ulazilo je 15 obveznica. Riječ je o cjenovnom indeksu vaganom na osnovu tržišne kapitalizacije, pri čemu težina pojedine obveznice u indeksu ne može prijeći 35 posto.

CFD (Contract for Difference)

je kompleksni financijski instrument koji vam omogućava trgovati određenom vrstom imovine (najčešće su to dionice, strane valute, indeksi, zlato i nafta), bez da postajete vlasnik te imovine. Zato se takvi proizvodi nazivaju izvedenice ili derivati, jer njihova cijena proizlazi iz cijene nekog drugog instrumenta (temeljne imovine). Kupnjom CFD-a razmjenjujete razliku u novcu između kupovne i prodajne cijene te imovine. Zato se takvi instrumenti zovu ugovori za razlike. Ako je razlika pozitivna, ostvarujete dobit koju Vam dodjeljuje provider. Ako je negativna, Vi ste dužni provideru. CFD-om se trguje prvenstveno na OTC tržištu odnosno izvan uređenog mjesta trgovanja.

Č

Član dobrovoljnoga mirovinskog fonda

je osoba koja je pristupila fondu na temelju zaključenog ugovora o članstvu s mirovinskim društvom i upisana je u registar članova fonda, slijedom čega ostvaruje ili će ostvariti pravo na mirovinu, u skladu s odredbama mirovinskoga programa i zakona.

Član mirovinskoga društva

je dioničar ili imatelj poslovnog udjela mirovinskoga društva.

Član obveznoga mirovinskog fonda

je osiguranik koji je prijavljen u obveznome mirovinskom fondu.

D

Dan dospjelosti

izraz kojim se označuje rok dospjelosti premije ili dospjelosti obveze osiguravatelja za isplatu štete.

Dopunski rizici

prošireno pokriće od određenih rizika kod standardnih osiguranja imovine; anormalni ili povećani rizici kod osiguranja života i zdravstvenog osiguranja; povećani rizici u osiguranju robe u prijevozu koji nisu pokriveni osnovnim osiguranjem institutskih klauzula.

Dospjela premija

dio ukupne premije osiguranja koji pokriva rizik osiguranja, a dospijeva na naplatu do određenog obračunskog razdoblja ili dana.

Definirani doprinosi

unaprijed određeni doprinosi koji se trebaju uplaćivati. Visina mirovine nije unaprijed određena. Ovisi o visini uplaćenih doprinosa, te o prinosu od ulaganja doprinosa.

Depozitar

je kreditna institucija ili podružnica kreditne institucije kojoj su povjerene dužnosti propisane odredbama Zakona.

Dobrovoljni mirovinski fond

je fond koji na temelju odobrenja HANFA-e može osnovati mirovinsko društvo, društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima ili društvo za upravljanje UCITS fondovima i kojim neko od navedenih društava upravlja u svoje ime, a za zajednički račun članova fonda, u skladu s odredbama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Dobrovoljni mirovinski fond može biti otvoreni i zatvoreni.

Država članica

je država članica Europske unije ili država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Država članica domaćin

je država članica različita od matične države članice čije se zakonodavstvo, koje uređuje područje rada i socijalne skrbi u dijelu koji se odnosi na mirovinski program, primjenjuje na odnos između pokrovitelja i članova zatvorenoga fonda.

Dealer

Pojedinac koji trguje vrijednosnicama za svoj račun.

Deflacija

Pad cijena roba i usluga, suprotan pojam inflaciji.

Depozitna banka

Banka skrbnik investicijskog fonda kod koje fond drži račun i koja čuva imovinu.

Dionice

Vrijednosni papiri koji vlasniku daju pravo upravljanja i pravo na proporcionalnom sudjelovanju u dobiti dioničkog društva. Dionice su dugoročni tržišni vrijednosni papiri bez unaprijed utvrđenog dospijeća kojima se trguje na tržištima kapitala. Dijele se na obične (redovne) i preferencijalne (povlaštene).

Diverzifikacija (diversification)

Označava investiranje sredstava u vrijednosne papire brojnih različitih kompanija i drugih pravnih osoba. Diverzifikacijom ulaganja smanjuje se rizik ukupnog portfelja vrijednosnih papira jer svako ulaganje ima svoju frekvenciju vjerojatnosti ostvarivanja pojedinih rezultata. Time se i stabilizira prinos na ukupna ulaganja. Diverzifikacija funkcionira jer cijene različitih vrijednosnica nisu savršeno povezane tj. ne kreću se u istom smjeru.

Dividenda

Dobit dioničkog društva isplaćena dioničarima. Općenito, bilo koji iznos poslovnog rezultata ili kapitalnog dobitka od emisije dionica iznad nominalne vrijednosti koji se dijeli ili distribuira među vlasnike dionica.

Dospijeće

Dan kada kredit, rata kredita, zajmovni vrijednosni papir ili kakva druga obveza dospijevaju i trebaju biti isplaćeni. Kod obveznica je dospijećem izdavatelj obveznice dužan zakonitom imaocu isplatiti nominalnu svotu na koju obveznica glasi.

Duracija

Duracija se definira kao mjera osjetljivosti cijene obveznica, obvezničkih fondova ili drugih dužničkih instrumenata, na promjenu kamatne stope. Ova mjera je obrnuto proporcionalna, što znači da rast kamatne stope, uzrokuje pad cijene instrumenta. Veća duracija znači jaču osjetljivost obveznice ili sličnog instrumenta tj. veću oscilaciju vrijednosti udjela pri promjeni kamata. Matematički se pod duration podrazumijeva prosječno trajanje vezivanja uloženog kapitala.

Davatelj leasinga

osoba je koja, nakon što je kupila objekt leasinga od dobavljača, daje taj objekt primatelju leasinga na korištenje. Davatelj leasinga u Hrvatskoj mogu biti samo ona leasing društva sa sjedištem u Hrvatskoj koja imaju odobrenje Hanfe za obavljanje poslova leasinga. Uz njih, poslove leasinga mogu obavljati i podružnice leasing društava iz drugih država članica Europske unije, kao i podružnice leasing društava iz drugih stranih država koje su dobile Hanfino odobrenje za pružanje usluga leasinga. Poslove financijskog leasinga mogu obavljati i kreditne institucije sa sjedištem u Hrvatskoj, u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija u Hrvatskoj. Registar leasing društava koja imaju odobrenje za rad Hanfe možete pronaći na Hanfinim internetskim stranicama. Prije sklapanja ugovora o leasing, provjerite nalazi li se vaše društvo u tom registru.

Dionički fondovi

Primarno investiraju u dionice s ciljem dugoročnog ostvarivanja većih prinosa. Iako se dionički fondovi smatraju rizičnijima od obvezničkih ili novčanih fondova, povijesno gledajući, dionički fondovi ostvarili su na dugi rok najveće stope prinosa, veće od svih drugih vrsta vrijednosnih papira. Bez veće rizičnosti, odnosno većih promjena vrijednosti udjela, nije moguće ostvariti veće prinose.

DLT

je distribuirana baza podataka o transakcijama koja se ne pohranjuje pod kontrolom jednog središnjeg subjekta na jednom mjestu, već se pohranjuje u mreži brojnih računala pod kontrolom različitih subjekata. Da bi funkcionirala svi subjekti odnosno računala koja sudjeluju u DLT mreži moraju na određeni način postići suglasnost (konsenzus) o tome kako se podaci repliciraju, dijele i usklađuju između svih sudionika tog distribuiranog sustava. Najčešća vrsta tehnologije distribuirane glavne knjige zove se lanac blokova (engl. blockchain). Tako se naziva jer se transakcije stavljaju u skupine koje oblikuju blokove, a ti se blokovi kronološkim slijedom povezuju u lanac. Čitav lanac zaštićen je složenim matematičkim algoritmima. Taj je lanac sveobuhvatna evidencija svih transakcija u toj bazi podataka.

Doznaka

uplata iznosa s osobnog računa člana mirovinskog fonda na račun mirovinskoga osiguravajućeg društva.

Derivati

Financijski derivati ili izvedenice složeni su financijski instrumenti koje čine financijski ugovori čija je vrijednost povezana s vrijednošću temeljne imovine. Koriste se u različite svrhe: za zaštitu izloženosti, odnosno hedging rizika, pristup dodatnoj, nedostupnoj imovini ili tržištima, kao i za špekulacije i ostvarivanje potencijalnih povrata.

Dohodak

Novčani iznosi koje neka osoba ostvari u određenom vremenskom razdoblju. Realni dohodak označava količinu dobara i usluga koje možemo kupiti svojim novčanim dohotkom.

E

ETF (Exchange Traded Fund)

Pokrata ETF odnosi se na investicijski fond čijim se udjelima trguje na burzi. Jednostavno rečeno, predstavlja način investiranja u veći broj poduzeća odjednom, a cilj je replicirati kretanje odabranog indeksa. Hibrid je između dionice i fonda: kupci ETF-a postaju suvlasnici u investicijskom fondu, njegov portfelj sastoji se od dionica iz indeksa koji se replicira, a udjelima ETF-a trguje se na burzi kao dionicama.

F

Franšiza

pod franžisom podrazumijeva se sudjelovanje osiguranika u šteti, a ako se odlučite za nju, iznos premije osiguranja, odnosno novca koji morate platiti društvu za osiguranje, bit će niži u odnosu na istovrsno osiguranje bez ugovorene franšize.

FORWARD

Ugovor kojim dvije strane dogovaraju kupoprodaju određenog instrumenta koji će biti isporučen u budućnosti po danas dogovorenoj (poznatoj) cijeni. Za razliku od futures ugovora nije standardiziran i njime se ne trguje na uređenim tržištima.

Front office

Front office je engleski izraz koji označava brokere/dilere i pomoćno osoblje izravno uključeno u stvaranje poslovanja i ostvarivanja profita za svoju tvrtku.

FUTURES

Ugovor kojim dvije strane dogovaraju terminsku transakciju određene robe (isporuka je u budućnosti po danas dogovorenoj cijeni). Spada u kategoriju derivata (financijskih izvedenica) i sličan je forward ugovoru. Termin "roba" ne mora se nužno odnositi na klasičan pojam robe, već predmet transakcije mogu biti i vrijednosni papiri, npr. državne obveznice, trezorski zapisi, indeksi dionica ili valute. Bitne su odrednice: futures je standardiziran tako da se odnosi na robu točno određenih specifikacija (količina, gustoća), njime se trguje na burzi (postoji sekundarno tržište) i kod isteka ugovora može se zatražiti fizička isporuka robe ili namira razlike između ugovorene cijene i cijene na dan isteka ugovora (netting).

Financijski leasing

Posao financijskog leasinga znači da davatelj leasinga na temelju ugovora o financijskom leasingu daje primatelju leasinga na korištenje objekt leasinga na određeno razdoblje te ga primatelj po isteku ugovora može steći.

FOREX

ili FX tržište je skraćenica dviju engleskih riječi - foreign i exchange - i označava devizno tržište na kojem se razmjenjuju valute.

G

Gubitak prava iz osiguranja

sankcija kojom se osiguranik kažnjava za neizvršavanje svojih obveza iz ugovora o osiguranju.

GDP

Eng. kratica za gross domestic product, što na hrvatskom znači bruto domaći proizvod. To je ukupna vrijednost svih proizvoda i usluga raspoloživih za finalnu potrošnju, koji se proizvedu na području jedne zemlje u određenom vremenskom periodu, neovisno o tome stječu li dohodak od tih proizvoda i usluga, rezidenti ili nerezidenti.

GDPR (eng. General Data Protection Regulation)

GDPR ili Opća uredba o zaštiti podataka je uredba koja regulira zaštitu osobnih podataka u svim zemljama Europske unije. Ova Uredba se izravno ugrađuje u zakonske sustave svih zemalja članica i odnosi se na sve pravne i fizičke osobe koje obrađuju osobne podatke građana EU ili ih prenose izvan EU. Uredba građanima EU osigurava jednaku razinu zaštite osobnih podataka. Uredba, između ostalog, propisuje načela zakonite obrade osobnih podataka, prava ispitanika, obveze voditelja obrade osobnih podataka, pravila za prijenos osobnih podataka izvan EU, nadležnost nadzornih tijela i sankcije za kršenje Uredbe. U Hrvatskoj je nadležno tijelo za nadzor provedbe Urede, Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

H

Hrvatski ured za osiguranje (HUO)

predstavlja udruženje društava za osiguranje sa sjedištem u Hrvatskoj.

HZMO

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje državna je ustanova osnovana radi ostvarivanja prava zaposlenika, poljoprivrednika, obrtnika i drugih osoba iz obveznoga mirovinskog osiguranja, na temelju generacijske solidarnosti.

Hanfa

skraćeni naziv za Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga u čijem je djelokrugu i nadležnosti nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Hipoteka

Založno pravo na stvari radi osiguranja vjerovnikova potraživanja koje nastaje bez predaje te stvari u posjed vjerovniku. Hipoteka je stvarno pravo na tuđoj stvari koja ovlašćuje vjerovnika da zahtijeva namirenje svoje tražbine iz prodaje stvari ako dužnik ne plati u roku potraživanje koje je osigurano hipotekom. Najčešće se temelji na nekretninama, ali je moguća i na pokretninama.

I

Indeksacija

povezivanje iznosa ugovorene veličine (npr. iznosa osiguranja i premije) uz neki indeks cijena. Na taj način, realna vrijednost ostaje nepromijenjena, dok se nominalna vrijednost mijenja s promjenom ugovorenog indeksa kao pokazatelja stupnja obezvrijeđenosti novca.

Informativni prospekt

znači izjavu mirovinskoga društva s cjelovitom, točnom i objektivnom informacijom o mirovinskome fondu i mirovinskome društvu koje upravlja tim fondom, na temelju koje potencijalni član mirovinskoga fonda može donijeti odluku o članstvu u mirovinskome fondu.

Inflacija

Prekomjerno povećanje novčane mase u optjecaju, što dovodi do smanjenja vrijednosti novca. Inflacija je neravnoteža u robnonovčanim odnosima izazvana povećanjem novčane mase u optjecaju i mase odobrenih kredita u usporedbi s veličinom raspoloživog robnog fonda izraženog ukupnim cijenama. Posljedica inflacije je smanjenje vrijednosti novca i opći rast cijena.

IPO

Inicijalna javna ponuda. Odnosi se na prvu ponudu za kupnju dionica neke tvrtke široj javnosti. Tvrtke na takav način prikupljaju dodatan kapital za poslovanje u trenutku kad procjene da je im odnos koristi i troškova povoljan. Svaka slijedeća ponuda dionica takve tvrtke naziva se SPO (Secondary Public Offer).

Investicijski horizont

To je razdoblje u kojem se može sa zadovoljavajućim stupnjem pouzdanosti predvidjeti stanje na tržištu. U praksi pojavljuje se kao minimalno preporučeno vrijeme ulaganja. Pridržavanjem preporučenog vremena ulaganja značajno se smanjuje utjecaj (pre)velikih kratkoročnih oscilacija na tržištu. U konkretnim slučajevima, može se kretati od nekoliko dana za novčani fond do više godina za dionički fond.

Izlazna naknada

Dio ukupne vrijednosti novčanih sredstava koji se povlači iz otvorenog investicijskog fonda. Plaća se društvu za upravljanje fondovima prilikom prodaje udjela.

J

Jamstveni polog

su sredstva na posebnome računu otvorenom u depozitaru, a na kojem mirovinsko društvo mora držati milijun kuna za svakih 10.000 članova iznad pedeset tisuća članova svih kategorija mirovinskih fondova kojima Sto mirovinsko društvo upravlja.

K

Kapitalizirana vrijednost

vrijednost police nakon kapitalizacije osiguranja. Kapitalizirana vrijednost se povećava s povećanjem vremena proteklog od početka osiguranja. U prvim godinama osiguranja, posebice za osiguranja s trajanjem 20 i više godina, često nema kapitalizirane vrijednosti osiguranja, jer je matematička pričuva osiguranja života, s obzirom na velike početne troškove zaključenja osiguranja, negativna.

Kasko osiguranje

u slučaju kasko osiguranja radi se o dobrovoljnom osiguranju kojim se osigurava djelomična ili potpuna šteta na vozilima, zrakoplovima, jahtama i sl., ovisno o tome što je ugovoreno.

Korisnik osiguranja

je osoba koja u slučaju nastanka osiguranog slučaja ima pravo na naknadu od osiguratelja sukladno sklopljenom ugovoru o osiguranju.

Kapitalizirana štednja

sustav mirovinskog osiguranja u kojem se uplaćeni doprinosi ne troše odmah za tekuće mirovinske izdatke, već se čuvaju, donose prinos, služe za isplatu mirovina vlasnika mirovinske štednje.

Korisnik mirovine

je osoba koja je ostvarila pravo na mirovinu i prima mirovinu.

Komercijalni zapis

Kratkoročni vrijednosni papir koji izdaju poduzeća. Instrument je novčanog tržišta čijom prodajom poduzeća prikupljaju likvidna sredstva. Po svemu je sličan blagajničkom zapisu ili trezorskom zapisu, ali kako ga izdaju poduzeća manje je siguran instrument od istih. Uobičajeno se izdaju na vrijeme od nekoliko dana do 364 dana.

Kupon

Periodične isplate kamate na vrijednosnicu imatelju instrumenta. Kupon se izražava kao anualizirana postotna vrijednost.

Kredit

je novčani dužničko-vjerovnički odnos u kojem vjerovnik kredita (obično banka) ustupa pravo korištenja određenog iznosa novčanih sredstava dužniku na ugovoreno vrijeme i uz ugovorene uvjete povrata.

Kamata

je cijena korištenja novčanih sredstava u dužničko-vjerovničkim odnosima (kredit, depozit, ugovor o leasingu i sl.) izražena u novčanim jedinicama (apsolutno). Iznos kamate ovisi o iznosu posuđenih sredstava, roku na koji se ona posuđuju, visini ugovorene kamatne stope i metode obračuna kamata.

Kamatna stopa

je cijena novca ili kapitala koju zajmoprimac ili dužnik plaća zajmodavcu ili vjerovniku za privremeno korištenje ustupljenog novca ili kapitala, a izražava se u postotku. Visina kamatne stope ovisi o vrsti dužničko-vjerovničkog odnosa (kredit, depozit, ugovor o leasingu i sl.), roku na koji se sredstva odobravaju ili ulažu, konkurenciji, stopi inflacije, kreditnom rejtingu zemlje.

Kripto-imovina (enleski cryptoasset)

je kriptografski osigurani digitalni zapis određene vrijednosti ili prava u distribuiranom okruženju, odnosno korištenjem tehnologije distribuirane glavne knjige (engleski Distributed Ledger Technology; DLT). Kripto-imovina je pohranjena i prenosi se u digitalnom obliku, a najpoznatiji oblik kripto-imovine jesu takozvane kriptovalute. Za kripto-imovinu se često koristi i izraz token.

Kriptovalute

su vrsta kripto-imovine kojoj je uloga da služi kao sredstvo razmjene. Nije ih izdala, niti su pod kontrolom središnje banke, države ili nekog drugog središnjeg subjekta. U pravilu se radi o decentraliziranom rješenju za kupovinu ili prodaju dobara i usluga bez klasičnih financijskih posrednika.

L

Likvidnost

Mogućnost naplate kupljenih udjela kada god to ulagač želi (mogućnost brze pretvorbe negotovinskih sredstava, npr. vrijednosnih papira, u gotovinski oblik).

Leasing

je posao u kojem davatelj leasinga pribavlja objekt leasinga tako da od dobavljača objekta leasinga kupnjom stekne pravo vlasništva nad objektom leasinga te primatelju leasinga odobrava korištenje tog objekta leasinga kroz određeno vrijeme, a primatelj leasinga obvezuje se za to plaćati naknadu. (Zakon o leasingu) Pojednostavljeno, riječ je o obliku financiranja nabavke dobara (automobila, opreme i sl.) kod kojeg se objekt ne stječe u vlasništvo već se on samo unajmljuje i za to se plaća naknada leasing kući – davatelju leasinga.

M

Matična država članica

je država članica u kojoj je registrirano sjedište mirovinskoga društva ili, ako ono nema registrirano sjedište, država članica u kojoj mirovinsko društvo obavlja svoju osnovnu djelatnost.

Mirovina

je periodična isplata u novcu koju mirovinsko osiguravajuće društvo ili fond isplaćuje osobi koja je ostvarila pravo na nju nakon ispunjavanja uvjeta propisanih zakonom. U slučaju obveznih mirovina isplata može biti samo doživotna, a u slučaju dobrovoljnih mirovina može biti doživotna ili privremena.

Mirovinski fond

fond posebne vrste, obvezni ili dobrovoljni. Osniva ga i njime upravlja mirovinsko društvo. Imovina fonda nastaje uplatama doprinosa u mirovinski fond.

Mirovinski program

predstavlja cjelokupnost pravila, propisa, sporazuma, ugovora ili izjava kojima se uređuju međusobna prava i obveze za stjecanje prava na mirovinu u okviru dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Mirovinsko društvo

trgovačko društvo koje upravlja obveznim ili dobrovoljnim mirovinskim fondom.

Mirovinsko osiguravajuće društvo

društvo čiji je predmet poslovanja isplata mirovina u okviru obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (u Hrvatskoj trenutno posluju dva takva društva).

Modificirana duracija

Modificirana duracija predstavlja kamatni rizik obveznice, a definira se kao mjera osjetljivosti cijene obveznica, obvezničkih fondova ili drugih dužničkih instrumenata na promjenu tržišnih kamatnih stopa.

Mješoviti ili uravnoteženi fondovi

Predstavljaju po svojoj strukturi i karakteristikama različite kombinacije obvezničkih i dioničkih fondova, kako bi u određenoj mjeri iskoristili mogućnost ostvarenja viših prinosa ulaganjima u dionice, ali istodobno iskoristili i stabilnost ulaganja u obveznice.

Moratorij

je razdoblje dogovoreno između vjerovnika i dužnika u kojem je dopuštena odgoda plaćanja glavnice ili ukupnog anuiteta, odnosno moratorijsko razdoblje je razdoblje tijekom trajanja dužničko-vjerovničkog odnosa kada dužnik nije dužan izvršiti plaćanje anuiteta. Inače, uobičajen je kod studentskih ili stambenih kredita, ali ih banke te druge financijske institucije (npr. leasing društva) uz posebni program i poticaj države mogu proglasiti i tijekom kriznih razdoblja kada postoji visoki makroekonomski rizik.

Malus

je doplatak na premiju osiguranja, ugrađen u cjenik osiguranja kojeg osiguravatelj obračunava i naplaćuje osiguraniku u slučaju nepovoljnog odnosa premija i šteta. Radi se o povišenju premijske stope osiguraniku za iduće razdoblje ukoliko su štete premašile premiju.

Mirovina iz I. stupa

mirovina u okviru obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti.

Mirovina iz II. stupa

mirovina u okviru obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje člana obveznog mirovinskog fonda.

Mirovina iz III. stupa

mirovina u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje člana otvorenog ili zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda.

N

Naknada za izlaz iz fonda

znači naknadu koja se naplaćuje za prelazak člana iz jednog u drugi fond.

Naknada depozitnoj banci

Naknada depozitnoj banci izražava se na godišnjoj razini, obračunava se svakodnevno, jednostavnim kamatnim računom na osnovicu koju čini ukupna imovina Fonda umanjena za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja (financijske obveze) za dan vrednovanja, a izračunati iznosi terete imovinu Fonda. Naknada depozitnoj banci istaknuta je u Prospektu/Statutu fonda.

NAV

Neto vrijednost imovine, odnosno 'stvarna' vrijednost investicijskog fonda. Računa se kao ukupna vrijednost svih vrijednosnih papira u portfelju fonda (umnožak broja vrijednosnica i njihove aktualne tržišne cijene) uvećana za vrijednost ostale imovine (novac na računima, depoziti, odobreni krediti) i umanjena za obveze fonda.

Napajajući fond

Napajajući fond (feeder) je fond koji najmanje 85% svoje imovine ulažu u udjele glavnog (master) fonda, te u skladu s tim imaju isti ulagateljski cilj i strategiju kao i glavni fond.

Novčani fondovi

Investiraju u depozite banaka, instrumente tržišta novca i kratkoročne dužničke vrijednosne papire najkvalitetnijih izdavatelja. Rast vrijednosti imovine fonda jest polagan, ali kontinuiran, dok su oscilacije vrijednosti udjela minimalne. Cilj je novčanih fondova zaštititi ulaganje od tržišnih oscilacija te osigurati sigurnost i visoku likvidnost uloga, uz stalan rast vrijednosti uloga odnosno stabilan prinos.

O

Odšteta

iznos koji osiguratelj priznaje kao naknadu na temelju uvjeta sklopljenog ugovora o osiguranju.

Osigurani rizik

mora biti budući, neizvjestan i nezavisan od isključive volje ugovaratelja osiguranja ili osiguranika.

Osigurani slučaj

je događaj prouzročen osiguranim rizikom.

Osiguranik

je osoba čija je odgovornost, odnosno čiji je imovinski interes osiguran i kojoj pripadaju prava iz ugovora o osiguranju.

Osiguranje imovine

postoje neke materijalne stvari koje su za nas iznimno vrijedne. Kako bismo spriječili određeni materijalni gubitak, možemo osigurati imovinu.

Osiguranje od nezgode

nažalost, u životu nekada moramo predvidjeti i najgori ishod, na koji često nemamo utjecaj, kao što je smrt, invaliditet ili oštećenje zdravlja uslijed nesretnog slučaja. Koliko vrijedi vaše zdravlje? Nema cijene.

Osiguranje od odgovornosti

u ovoj vrsti osiguranja društvo za osiguranje umjesto osiguranika koji je prouzročio štetu trećoj osobi plaća nastalu štetu do ugovorenog limita ili limita propisanog zakonom.

Osiguratelj

je pravna osoba koja na tržište osiguranja pruža uslugu osiguranja odnosno obavlja poslove osiguranja.

Osigurnina

je novčani iznos kojeg osiguratelj obvezuje isplatiti osiguraniku odnosno korisniku ili korisnicima osiguranja, a temeljem sklopljenog ugovora o osiguranju. Kod imovinskih osiguranja osigurnina je naknada za štetu, a kod osiguranja osoba ugovorena svota.

Otkup police životnog osiguranja

on je moguć pod uvjetom da su plaćene barem tri godišnje premije i prema ostalim uvjetima navedenim u ugovoru. Međutim, otkupom ugovor službeno prestaje važiti prije isteka roka trajanja osiguranja.

Obvezni mirovinski fond

je mirovinski fond koji na temelju odobrenja Agencije osniva mirovinsko društvo i kojim mirovinsko društvo upravlja u svoje ime i za zajednički račun članova mirovinskog fonda u skladu s odredbama Zakona. Obvezni mirovinski fond može biti mirovinski fond kategorije A, B ili C.

Obvezni mirovinski fondovi kategorije A, B, C

su kategorije obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja isto mirovinsko društvo. Mirovinski fondovi različitih kategorija imaju različite strategije ulaganja. Preuzeti rizik treba biti najmanji u mirovinskome fondu kategorije C, a najveći u fondu kategorije A.

Osobni račun

otvara se u mirovinskom fondu, u trenutku prijave osiguranika u fond. Prijava je na šalteru REGOS-a, odnosno ZAP-a. Račun je u vlasništvu člana fonda. Na njemu se kapitalizira njegova mirovinska štednja. Evidenciju o tome vodi REGOS.

Osobni račun u dobrovoljnome mirovinskom fondu

je račun otvoren na ime člana dobrovoljnoga mirovinskog fonda u odabranome fondu, na kojemu se evidentiraju uplaćena novčana sredstva i sve promjene osobne imovine člana fonda tijekom razdoblja individualne kapitalizirane štednje. Osobni račun vodi mirovinsko društvo.

Osobni račun u obveznome mirovinskom fondu

je račun otvoren na ime člana mirovinskoga fonda u odabranome mirovinskom fondu, na kojemu se evidentiraju uplaćeni doprinosi i sve promjene osobne imovine člana mirovinskoga fonda tijekom razdoblja individualne kapitalizirane štednje, a koji vodi Središnji registar osiguranika.

Otvoreni dobrovoljni mirovinski fond

je dobrovoljni mirovinski fond u koji se, pod uvjetima predviđenima Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, mogu učlaniti sve fizičke osobe.

Obveznica

Dugoročni dužnički vrijednosni papir. Instrument duga koji obvezuje izdavatelja da plati imaocu vrijednosnice pripadajuću kamatu i glavnicu prije ili po dospijeću. Najviše ih izdaje država, banke, općine i veća poduzeća. Kada ih izdaju poduzeća to su korporativne obveznice. Pripadaju u skupinu manje rizičnih vrijednosnih papira, ovisno o bonitetu izdavatelja.

Opcije

Specifični vrijednosni papiri izvedeni iz prometa vrijednosnih papira na sekundarnom tržištu. Opcije su pismeni ugovori kojima njihov izdavatelj daje pravo na kupnju i/ili prodaju određenog paketa vrijednosnih papira u određenom trenutku i kroz određeno vrijeme, po unaprijed utvrđenoj cijeni. Opcije nisu obligacije jer ne određuju obvezu njihova izvršenja. Samo u slučaju izvršenja opcije javlja se obveza prodavaoca da proda ili kupi paket vrijednosnih papira koji je predmetom opcije.

Objekt leasinga

Prilikom sklapanja posla leasinga primatelj leasinga obraća se davatelju sa zahtjevom za financiranje određenog objekta leasinga. Kao objekt leasinga najčešće se pojavljuju osobni automobili, gospodarska vozila, strojevi, oprema, postrojenja, nekretnine i plovila.

Operativni leasing

posao operativnog leasinga znači da davatelj leasinga na temelju ugovora o operativnom leasingu daje primatelju leasinga na korištenje objekt leasinga na određeno razdoblje te ga primatelj po isteku ugovora vraća davatelju.

Obveznički fondovi

Ulažu u dužničke vrijednosne papire, odnosno obveznice koje karakterizira manje osciliranje vrijednosti udjela (rizičnost). Takvi fondovi imaju za cilj stabilan rast vrijednosti udjela kroz investiranje u državne i korporativne obveznice koje donose fiksnu kamatu.

Otvoreni investicijski fond

Investicijski fond koji prikuplja sredstva brojnih ulagača i ulaže ih u različite financijske instrumente. Investicijski fond može se usporediti s velikom posudom koja sadrži različite vrijednosne papire (dionice, obveznice, novčane depozite). Kupnjom udjela u investicijskom fondu ulagač posredno postaje vlasnikom dijela svih vrijednosnih papira sadržanih u fondu.

P

Polica osiguranja

je pisana isprava o sklopljenom ugovoru o osiguranju čiji je sadržaj propisan Zakonom o obveznim odnosima. U polici moraju biti navedeni: ugovorne strane, osigurana osoba odnosno stvar ili drugi predmet osiguranja, rizik obuhvaćen osiguranjem, trajanje osiguranja i vrijeme pokrića, iznos osiguranja ili da je osiguranje neograničeno, premija ili doprinos (ulog), nadnevak izdavanja police i potpisi ugovornih strana.

Premija osiguranja

je novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća osiguratelju temeljem sklopljenog ugovora o osiguranju.

Pokrovitelj

je pravna ili fizička osoba, uključujući i sindikate i poslodavce te udruge samostalnih djelatnosti, koja na bilo koji način sudjeluje u osnivanju zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda i uplatama u zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond u ime članova fonda.

Prijenos računa

znači prijenos sredstava s osobnoga računa člana iz jednog u drugi mirovinski fond.

Početna ponuda

Novčana sredstva ulagatelja prikupljaju se tijekom razdoblja početne ponude udjela koje traje najviše trideset (30) dana. Fond započinje s radom po uspješnom okončanju početne ponude udjela.

Povlaštene informacije

Sve potencijalno materijalno značajne informacije koje mogu imati utjecaja na cijenu dionice nekog poduzeća a nisu dostupne javnosti. Tu ubrajamo cjenovno osjetljive informacije o spajanjima i pripajanjima, financijskim rezultatima, važnim događajima za društvo prije nego što postanu dostupne javnosti. Na većini uređenih tržišta, a među koje se novim Zakonom o tržištu kapitala svrstalo i hrvatsko, intencija je da se osobama koje takve informacije posjeduju zabrani trgovanje na osnovi povlaštenih informacija. Stjecanje neopravdane prednosti pred ostalim sudionicima koji takve informacije nemaju u suprotnosti je s načelima transparentnosti i jednakih uvjeta koje su temelji svakog kvalitetnog tržišta.

Prinos (yield)

Prinos je porast vrijednosti imovine u određenom razdoblju koji pokazuje dobit ili gubitak u odnosu na početno ulaganje. Rast tržišnih kamatnih stopa uzrokuje pad cijene obveznica i obrnuto, kad tržišne kamatne stope padaju, cijene obveznica rastu. Što je duracija veća, to je veća promjena cijene obveznice uslijed promjene tržišnih kamatnih stopa.

Primatelj leasinga

osoba je koja na osnovi ugovora o leasingu koristi objekt leasinga i za to plaća ugovorenu naknadu. Primatelj leasinga može biti fizička osoba, dakle vi, i pravna osoba, dakle neko društvo. Primatelj leasinga sam bira objekt leasinga kod dobavljača i obraća se davatelju leasinga u svrhu financiranja tog objekta.

Performance Fee

Ugovorena dodatna naknada (uz naknadu za upravljanje) koja se naplaćuje ukoliko fond u nekom vremenskom periodu (najčešće godina dana) ostvari prinos veći od određene razine. Implicira da ukoliko je fond manager vrlo uspješan i nadmaši očekivanja klijenta, tada zaradu preko neke granice (npr. 15%) dijeli s ulagačem.

Portfelj

Skup vrijednosnih papira koje posjeduje pojedinac, poduzeće ili fond. Može se sastojati od novca (gotovina, depoziti...) i od vrijednosnih papira (dionice, obveznice...), a ovisi o definiranoj

Portfolio manager

Financijski stručnjak, specijalist za upravljanje imovinom fondova zaposlen u društvu za upravljanje fondovima.

Posebni fondovi

Ulažu u različite klase imovine prema unaprijed definiranim pravilima. Strategije upravljanja najčešće su usmjerene na očuvanje vrijednosti inicijalnog ulaganja, uz ostvarenje prihvatljivih atraktivnih prinosa.

Prospekt (prospectus)

Dokument o poslovanju fonda, odobren od HANFA-e, čiji je sadržaj propisan Zakonom.

Pravo na mirovinu

pravo na isplatu mirovine na temelju propisa kojima se uređuje obvezno i dobrovoljno mirovinsko osiguranje.

Pasivno ulaganje

Pasivno ulaganje investicijska je strategija koja uključuje održavanje dugoročnog portfelja diversificiranih sredstava, poput indeksnih fondova ili ETF-ova. Za razliku od aktivnog ulaganja, koje pokušava nadmašiti uspješnost tržišta putem čestih transakcija, cilj je pasivnog ulaganja pratiti rezultate tržišta, odnosno tržišnog indeksa. Smisao pasivnog ulaganja sastoji se u tome da tržište dugoročno raste, a investitori od tog rasta mogu imati koristi držeći diversificirani portfelj dugoročno. Takav pristup minimizira rizike aktivnog ulaganja kao što su visoke naknade i potencijalno lošiji rezultati.

R

Referentni dan

je dan ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

REGOS

skraćeni naziv za Središnji registar osiguranika. To je ustanova koja prikuplja doprinose, vodi podatke o osobnim računima, izvješćuje članove fondova i društava te vodi ostale evidencije.

Repo poslovi

Repo poslovi (sporazum o reotkupu) su instrument novčanog tržišta. Repo posao znači prodaju vrijednosnog papira (najčešće trezorski ili blagajnički zapisi) uz istovremenu obvezu o ponovnom otkupu na određeni dan za točno određeni iznos. Repo poslovi se najčešće ugovaraju na vrlo kratak rok (preko noći - overnight).

Referentno razdoblje zaštite

Razdoblje u kojem se nastoji zaštiti vrijednost udjela Fonda na način da vrijednost udjela na kraju referentnog razdoblja ne bude manja od zaštićene vrijednosti udjela.

Rizik dugovječnosti

odnosi se na mogućnost da očekivani životni vijek odnosno stvarne stope doživljena određene dobi su veće u odnosu na pretpostavke u cjenicima mirovinskog osiguravajućeg društava. Rizik postoji zbog trendova povećanja očekivanog trajanja života među korisnicima osiguranja. Trendovi mogu rezultirati razinama isplata koje su veće od onoga što je mirovinsko osiguravajuće društava izvorno ukalkuliralo u cjenicima. Najvišoj razini rizika dugovječnosti izložene su doživotne rente, koje garantiraju doživotna primanja za korisnike mirovina.

Robo-savjetnici

Platforme koje malim ulagateljima pružaju financijske savjete u pogledu odabira prikladnog ulagačkog portfelja koristeći matematičke algoritme. Koriste se i za investiranje: robo-savjetnici koriste algoritme za upravljanje i raspoređivanje imovine klijenta putem odabrane strategije (averzija prema riziku, ulog i ciljani povrat na ulaganje).

S

Sporedni posrednici u osiguranju

su fizičke ili pravne osobe koje poslove distribucije osiguranja obavljaju kao sporednu djelatnost, i to samo za određene vrste proizvoda osiguranja koje dopunjuju njihovu robu ili usluge.

Svota osiguranja

je iznos na koji je neka stvar, imovinski interes ili osoba osigurana. Svota osiguranja je maksimalna obveza osiguratelja.

Samozaposlena osoba

je osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, primjerice, obrt i s obrtom izjednačene djelatnosti, slobodna zanimanja, poljoprivrednici i drugi, ili pak osoba koja samu sebe zapošljava u smislu odgovarajućih propisa druge države članice.

Statut

je temeljni akt mirovinskoga fonda kojim se određuju osnovni pravni odnosi fonda.

SKDD

Središnje klirinško depozitno društvo (SKDD) je institucija nadležna za prijeboj i namiru transakcija vrijednosnim papirima u Republici Hrvatskoj, dodjeljivanje jedinstvenih ISIN oznaka. Također služi kao središnji depozitorij nematerijaliziranih vrijednosnih papira.

Spread - Razlika

raspon, obično između cijene na kupnju i cijene na prodaju. U Hrvatskoj se izraz spread dosta često koristi u smislu razlike u prinosima između hrvatskih obveznica na domaćem tržištu, istih na međunarodnom tržištu i odgovarajuće njemačke obveznice.

SWAP

Ugovor kojim dvije strane dogovaraju zamjenu imovine određenih karakteristika za neku drugu u vlasništvu suprotne strane. Nema novčanih tokova. Može biti share swap (zamjena dionica), kamatni swap (zamjena kamatnih stopa), currency swap (zamjena valute).

Strategiji ulaganja

Diverzifikacija portfelja je ulaganje novca u razne vrijednosne papire radi disperzije rizika uspješnosti pojedinih investicija. Strategija ulaganja u otvorenim investicijskim fondovima definirana je Prospektom/Statutom fonda.

T

Treća osoba

je pojam koji u osiguranju autoodgovornosti označava krug osoba koje imaju pravo na naknadu štete po obveznom osiguranju.

Treća država

je država koja nije država članica Europske unije ili država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Tehnička analiza

Metoda procjene vrijednosnica procjenom povijesnih cijena i volumena. Analitičari koji se bave ovom analizom koriste grafove i ostale alate proučavajući uzorke koji bi mogli ukazati na buduću aktivnost. Oni vjeruju da su povijesni podaci dobri indikatori budućih kretanja.

Trezorski zapis

Kratkoročni utrživi vrijednosni papir s rokom dospijeća do jedne godine. Instrument tržišta novca. Izdaju ga državni trezori (ministarstva financija), a mogu ga izdavati i jedinice lokalne uprave. Smatra se nerizičnim vrijednosnim papirom radi umjerenog prihoda i sigurnosti. Prodaje se na dražbi uz diskont (popust), tako da mu je cijena pri prodaji niža od nominalne, a o dospijeću se isplaćuje nominalna cijena. Obično se izdaje na 91 dan, 182 dana ili 364 dana.

Tečaj valute

je odnos između jedinice jedne valute i iznosa druge valute u koju se ta valuta može promijeniti u dano vrijeme.

Tržište kapitala

je dio šireg financijskog tržišta i sastoji se od trgovine financijskim instrumentima na uređenom tržištu (popularno nazivanom burza) i izvan njega.

U

Ugovaratelj osiguranja

je fizička ili pravna osoba koja sklapa ugovor s osigurateljem te koja je u obvezi plaćati premiju osiguranja. U najvećem broju slučajeva ugovaratelj osiguranja i osiguranik su iste osobe, ali mogu biti i različite.

Ugovor o osiguranju

je ugovor obveznog prava kojima se osiguratelj obvezuje ugovaratelju osiguranja isplatiti osigurninu ako nastane osigurani slučaj, a ugovaratelj se obvezuje na plaćanje premije osiguranja. Sastavni dio ugovora o osiguranju su uvjeti osiguranja i polica osiguranja.

Uvjeti osiguranja

su skup klauzula kojima se detaljno uređuju odnosi iz ugovora o osiguranju i sastavni su dio ugovora o osiguranju.

UCITS fond

je investicijski fond određen zakonom koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

Ugovor o mirovini

ugovor koji sklapa član fonda s mirovinskim osiguravajućim društvom. U njemu ugovara oblik mirovine i druge uvjete. U obveznu osiguranju drugog stupa propisane su vrste i oblici mirovina koje se mogu ugovarati. Isplata mirovina prema ugovoru započinje ostvarivanjem mirovine u prvom stupu.

Ugovor o leasingu

davatelj leasinga obvezuje se nabaviti objekt leasinga od dobavljača i primatelju leasinga odobriti pravo korištenja tog objekta leasinga na određeno razdoblje, a primatelj leasinga obvezuje se plaćati mu za to određenu naknadu.

UCITS

eng. skr. od Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (hrv. subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire). Pojam je u širu upotrebu uveden još 1985. godine direktivom 85/611/EEC, koja je donešena u svrhu harmonizacije regulative otvorenih investicijskih fondova u zemljama članicama EU,a s ciljem omogućavanja prekogranične distribucije tih financijskih proizvoda.

Udjel u fondu

Predstavlja vlasništvo u imovini fonda koje se stječe kupnjom, odnosno investiranjem u fond.

Ulazna naknada

Iznos koji se plaća jednokratno pri kupnji udjela u fondu (odbija se od iznosa uplate).

Upravljačka naknada

Naknada za upravljanje isplaćuje se jednom mjesečno, a izračunava se svakodnevno jednostavnim kamatnim računom na osnovicu koju čini ukupna imovina Fonda umanjena za iznos obveza Fonda s osnove ulaganja (financijske obveze) za dan vrednovanja, a izračunati iznosi terete imovinu Fonda. Upravljanje rizikom (Risk management) Proces aktivnosti i pristup menedžmenta usmjeren na očuvanje imovine i dohodovne moći poduzeća i sprečavanje rizika gubitka, posebice slučajnih i nepredviđenih. Rizik se može smanjiti tako da se poduzmu preventivne akcije i povećaju mjere opreza, da se izdvoje fondovi za plaćanje gubitaka ili da se rizik prebaci na nekog drugog kao što su osiguravajuća društva. Instrument je anticipativnog kriznog menedžmenta, kojim se teži povećanju sigurnosti. Uobičajeno se taj cilj ostvaruje pomoću analize rizika, mjera za povećanje sigurnosti i nadzora nad rizicima.

Uprosječivanje cijene udjela

Sistematičan pristup dugoročnom investiranju odnosno investiranje jednakog novčanog iznosa u isti fond u jednakim intervalima bez obzira na tržišne prilike.

Usklađenje mirovine iz II stupa

zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima propisuje obavezu da je društvo koje isplaćuje mirovine u sklopu obveznoga mirovinskog osiguranja dužno usklađivati visinu mirovine prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena najmanje dva puta godišnje za prethodno polugodište. Indeks potrošačkih cijena utvrđuje se prema podacima Državnog zavoda za statistiku.

V

Volatilnost

Volatilnost pokazuje koliko je vrijednosni papir podložan oscilaciji cijene. Označava se kao postotak.

Vlasnik objekta leasinga

uvijek je davatelj leasinga. Često ćete čuti pojmove pravni vlasnik i ekonomski vlasnik objekta leasinga. Biti pravni vlasnik objekta leasinga znači biti i stvarni vlasnik tog objekta. Npr. kod objekata koji se registriraju, poput vozila, kao vlasnik je u prometnoj dozvoli uvijek upisan davatelj leasinga.

Valuta

je papirni i kovani novac koji izdaje država ili središnja banka, a služi kao sredstvo razmjene i zakonsko sredstvo plaćanja olakšavajući proces razmjene dobara i usluga. U širem smislu, skup zakonskih propisa koji određuju ukupni novčani sustav neke države. U užem smislu, službena novčana jedinica u državi.

Y

Yield to maturity - Prinos do dospijeća

prinos posjedovanja vrijednosnice do dospijeća, ali nakon što se uzme u obzir cijena obveznica na tržištu. To je diskontna stopa koja izjednačava neto sadašnju vrijednost svih budućih novčanih tokova od obveznice sa njenom trenutnom cijenom.

Z

Zastupnici u osiguranju

njihov je posao da u ime i za račun društva za osiguranje distribuiraju proizvode osiguranja odnosno predlažu sklapanje ugovora o osiguranju. Za to imaju pravo na određenu naknadu, koju naplaćuju od društva za osiguranje.

Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond

je dobrovoljni mirovinski fond u koji se, pod uvjetima predviđenima Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, mogu učlaniti fizičke osobe koje su zaposlene kod poslodavca ili su članovi sindikata, članovi udruge samostalnih djelatnosti ili samozaposlene osobe.

Zatvoreni dobrovoljni mir. fond s def. primanjima

je zatvoreni fond koji pokriva biometričke rizike ili jamči investicijski rezultat ili određenu razinu mirovine, ako je osnivanje takve vrste fonda prema propisima države članice domaćina dopušteno.

Zahtjev za izdavanje udjela

Dokument koji podnositelj zahtjeva (klijent, investitor) ispunjava u banci prilikom izdavanja udjela u fondu.

Zahtjev za otkup udjela

Dokument koji vlasnik udjela ispunjava u banci prilikom otkupa udjela u fondu.

Zaštićena vrijednost udjela

Vrijednost udjela na početku referentnog razdoblja zaštite. U referentnom razdoblju zaštite nastoji se zaštiti vrijednost udjela Fonda na način da vrijednost udjela na kraju referentnog razdoblja ne bude manja od iznosa zaštićene vrijednosti udjela. Zaštićena vrijednost nije garantirana vrijednost.

Zatvoreni investicijski fond

Zatvoreni investicijski fond, osniva se kao društvo sa fiksnim brojem dionica (udjela) koje predstavljaju iznos imovine na početku rada fonda.

Zajamčena isplata

isplata mirovine u zajamčenom razdoblju koju mirovinsko osiguravajuće društvo isplaćuje korisniku mirovine ili imenovanom korisniku na temelju ugovora o mirovini.

Zajamčeno razdoblje

razdoblje koje započinje s datumom umirovljenja i traje tijekom razdoblja ugovorenog između mirovinskog osiguravajućeg društva i korisnika mirovine, a koje je utvrđeno u ugovoru o mirovini, s tim da to razdoblje ne može biti kraće od pet godina.